Virtuali paroda
„PIRMASIS MASINIS LIETUVOS GYVENTOJŲ TRĖMIMAS“
1941 m. birželio 14–19 d.

LGGRTC
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Altajaus krašte

Altajaus krašteAltajaus krašte

1941 m. liepos mėn. 7278 (kituose šaltiniuose – 7462) tremtiniai iš Lietuvos atvežti į Altajaus kraštą. Jie išskirstyti po lygumų ir priekalnių rajonus (dabartinis Altajaus kraštas) bei Oiratų autonominę sritį (Kalnų Altajų). Po 150–600 tremtinių įkurdinta Altajaus kraštui priklausančiose Barnaulo, Troickojės, Smolenskojės, Bijsko, Solonešnojės, Srostkų, Kalmankos, Staraja Bardos rajonuose, po 100–150 tremtinių – Chabarų, Kosichos, Pankrušichos, Talmenkos, Jaminskojės rajonuose. Iš Kalnų Altajaus rajonų daugiausia lietuvių pateko į Ongudajaus (335 tremtiniai), Ust Kano (200 tremtinių), Oirot Turos (154 tremtiniai) rajonus.

0
Mirė vežant į tremtį
0
Mirė tremties vietoje
0
Gimė tremtyje
0
Suimta tremtyje
0
Bėgo iš tremties
0
Sugrįžo iš tremties (įskaitant gimusius tremtyje)
Per paskirstymą šaukia kiekvieną, ir žvilgsnis, kurį į mane metė juodbruvas plieninėm akim čekistas, buvo man žiauresnis už smūgį. Tai buvo vergų pirklio žvilgsnis, tiriantis, kiek turiu raumenų, kiek iš manęs galės išspausti. Pirmą kartą pajutau, kad esu daiktas. Apie tai, kad man dar mokykloj reiktų mokytis, niekas ir negalvoja. Pasukau galvą ir pamačiau motiną. Ji stovėjo atokiau ir žiūrėjo į mane. Skausmingas žvilgsnis. Ji pirma tai pajuto ir tučtuojau nuleido akis, bet aš mačiau, kaip ašaros rieda jai per veidus. Jos duktė ir sūnus, jos ir tėtuko džiaugsmas, štai įvertinami kaip darbo gyvuliai
Iš 1941 m. tremtinės Dalios Grinkevičiūtės atsiminimų

Altajaus krašte

Ust Kano gyvenvietės panorama. Altajaus kr., apie 1958 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Tremtiniai

Altajaus krašte

Ongudajaus gyvenvietės panorama. Altajaus kr., apie 1958 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Tremtiniai

Altajaus krašte

1941 m. tremtinys Aleksandras Mikutavičius, tremtyje leisto poezijos ir prozos žurnalo „Tėvynės ilgesys“ vyriausiasis redaktorius. Suimtas 1946 m. Kalintas Barnaulo kalėjime, Altajaus kr. 1946 07 29 nuteistas 10 metų lagerio. Kalėjo Taišetlage, Irkutsko sr. Nuo 1955 m. – tremtis Sujetichoje, Taišeto r., Irkutsko sr. 1958 m. paleistas. 1962 m. grįžo į Lietuvą.

1941 m. tremtinių rengtas poezijos ir prozos žurnalas „Tėvynės ilgesys“. Iš viso 1944–1945 m. buvo išleisti septyni žurnalo numeriai. Žurnalo leidėjai buvo susekti ir nuteisti kalėti.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1941 m. tremtinė mokytoja Teofilė Mikutavičienė su Sujetichos gyvenvietės darželinukais – lietuvių tremtinių vaikais. Taišeto r., Irkutsko sr., 1948 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1941 m. tremtinė Barbora Smetonienė su anūkėmis Meilute Marija Raštikyte (kairėje) ir Laimute Julija Raštikyte (dešinėje). Barnaulas, Barnaulo r., Altajaus kr., 1946 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1941 m. ištremtų paauglių brigada, kirtusi miškus. Altajaus kr.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Barako gyventojai ruošiasi bulvių sodinimui. Kamenis prie Obės, Kamenio r., Altajaus kr., 1953 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1941 m. tremtinės Janinos Šalkauskaitės laiškas, rašytas senelei Marijai Eidrigevičienei į Lietuvą. Martynovas, Jaminskojės r., Altajaus kr., 1945 m.
Rusų kalba vaiko rašytas laiškas patikrintas cenzūros.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1941 m. tremtinės (iš kairės): Alina Vaitkevičiūtė, Janina Karvelytė, Aldona Petrauskaitė, Vanda Vaitkevičiūtė, Alina (Elena) Pauksnytė. Ongudajus, Ongudajaus r., Altajaus kr., 1952 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Laiškas ant beržo tošies, rašytas 1941 m. politinio kalinio Kazimiero Šiliūno į Altajaus kr. Pankrušichos r. ištremtai šeimai. Rešotai, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., 1942 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Laiške politinis kalinys Kazimieras Šiliūnas prašo tremtyje esančios šeimos atsiųsti jam maisto produktų: džiovintų bulvių, džiūvėsių, riebalų, česnako ir tabako.

Kazimieras Šiliūnas – ūkininkas. Suimtas 1941 06 14. Išvežtas į Rešotų lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr. Ypatingojo pasitarimo 1943 01 02 nuteistas 5 metams lagerio. Dingo be žinios.

Adelė Šiliūnienė 1941 m. birželį su dukromis Valerija ir Bronislava ištremta į Altajaus kraštą.

1941 metų tremtiniai lietuviai. Lukovskij Kordon, Pankrušichos r., Altajaus kr., tarp 1944–1946 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Altajaus krašte

Tremtiniai

Altajaus krašteNetektys

Tremtyje mirusios vyriausiojo Lietuvos kariuomenės vado, generolo Stasio Raštikio dukros Aldonos Joanos Raštikytės laidotuvės. Kamenis prie Obės, Kamenio r., Altajaus kr., 1941 m. liepos 29 d.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1941 m. tremtinė Janina Dundulienė su sūnumi Jurgiu prie sūnaus Jonuko karsto. Altajaus kr., 1941 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1941 m. tremtinės Gražinos Skučaitės laidotuvės. Barnaulas, Altajaus kr., 1941 m. rugsėjo 16 d.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1941 m. tremtinio Sauliaus Skučo laidotuvės. Barnaulas, Altajaus kr., 1941 m. spalio 28 d.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Ištrauka iš 1941 m. tremtinės Akvilės Petronėlės Bliūdžiūtės dienoraščio apie tremtyje nuo ligų ir bado mirusius ir lageriuose žuvusius lietuvius.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1941 m. tremtinio Algirdo Gruodžio laidotuvės. Prie karsto stovi sesuo Nijolė, sėdi tėvai Jadvyga ir Antanas. Zonalnojė, Altajaus kr., 1953 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Įrašai Akvilės Petronėlės Bliūdžiūtės dienoraštyje apie vienas po kito lageryje ir tremtyje mirusius Bliūdžių šeimos narius.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Našlaičių parvežimas

Kazimieras Kiznys su į Lietuvą iš Altajaus krašto parvežtais tremtinių vaikais. 1947 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Įamžinimas

Kryžius, iš tremties negrįžusiems lietuviams atminti. Tenga, Ongudajaus r., Altajaus kr., 1991 m. Fotografas Antanas Sadeckas.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Kryžius, iš tremties negrįžusiems lietuviams atminti. Kužurla, Ust Kano r., Altajaus kr., 1991 m. Fotografas Antanas Sadeckas.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1989 m. pastatytas medinis kryžius žuvusiems tremtiniams atminti. Bijskas, Bijsko r., Altajaus kr., 1991 m. Fotografas Antanas Sadeckas.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

meniu_pradzia
Į pradžią
Pasirinkti
altajus_bg
Altajaus krašte
meniu_komija
Komijos ASSR
Pasirinkti
meniu_novosibirskas
Novosibirsko srityje
Pasirinkti
meniu_tomskas
Tomsko srityje
Pasirinkti
meniu_jakutija
Jakutijos ASSR
Pasirinkti

@ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2021